Těšín okres

návrat

Zámrsk

Katolický Kostel sv. Rocha

Jeden z nejstarších dochovaných dřevěných kostelíků na Těšínsku. O jeho vznik se v roce 1731 přičinil kancléř Těšínského knížectví a dědic vsi hrabě Jindřich Bedřich Vlček a těšínský jezuita Antoni Świder. Byl dostavěn k dřívější věži pocházející ze 16.
století a nahradil tak původní dřevěný kostel pocházející z 15. století, který vyhořel v roce
1585. Jedná se o dřevěnou stavbu se stříškou srubové konstrukce na kamenné podezdívce. Stavba je obedněna a obehnána okapy. Věž má sloupovou konstrukci zakončenou charakteristickou zvonicí a rozlehlé ochozy. V presbytáři s trojbokým závěrem se nachází barokní hlavní oltář s obrazem Srdce
Páně Ježíšovo, který podobně jako boční oltář
a ambona pochází ze špitálního kostela sv.
Jiří v Těšíně. V kostelíku se dochovala řada barokních alegorických náboženských obrazů a pozdně gotických i mladších lidových řezeb, které mu dodávají specifickou atmosféru vesnického sanktuária. Tento kostel byl původně zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, od roku 1981 je
na základě biskupského dekretu zasvěcen sv. Rochovi.

Kościół p.w. św. Rocha
43-410 Zamarski 125
tel. 33/ 856 95 58